Informácie

Najpredávanejšie

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre internetový obchod www.hracky-playmobil.sk

1. Kupujúci pred odoslaním objednávky potvrdzuje predávajúcemu ,že si Reklamačný poriadok prečítal, zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov na uplatnenie reklamácie.

2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho formou elektronického obchodu na internetovej stránke www.hracky-playmobil.sk.

3. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.hracky-playmobil.sk je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o kúpe tovaru.

4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v internetovom obchode predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar predávajúcemu na adresu A+M JURAS s.r.o., Povstalecká cesta 14, 974 09, Banská Bystrica a vyplní reklamačný formulár, ktorý doručí predávajúcemu spolu s vadným tovarom a dokladom o kúpe tovaru (faktúra).

5. Reklamačný formulár je umiestnený na internetovej stránke predajcu, nájdete ho TU.

6. Postup pri reklamácii tovaru:

- kupujúci informuje predajcu o reklamácii tovaru buď e-mailom na info@hracky-playmobil.sk, alebo telefonicky na tel.číslo 0948 111 181, alebo prípadne písomne na adresu A+M JURAS s.r.o., Povstalecká cesta 14, 974 09 , Banská Bystrica,

- poškodený tovar kupujúci zabalí do balíka, v ktorom bude tovar zabezpečený proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu napr. nárazom (vyplnenie balíka obalovým materiálom),

- kupujúci priloží do balíka doklad o kúpe tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný formulár, v ktorom popíše druh a rozsah poškodenia daného tovaru,

- kupujúci zašle balík s daným tovarom a určenými dokladmi na adresu predajcu, ktorá je uvedená v prvej odrážke postupu pri reklamácii tovaru.

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s reklamovaným tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky horeuvedené podmienky.

7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok alebo výmena výrobku za nový výrobok. Predávajúci vystaví doklad o vyjadrení k reklamácii tovaru kupujúcemu a zašle ho spolu s tovarom (opravený, vymenený za nový alebo neopravený) na adresu určenú kupujúcim.

8. Nárok na uplatnenie záruky na poškodený tovar u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- uplynutím záručnej doby tovaru,

- nepredložením dokladu o kúpe tovaru,

- na tovar, ktorý bol poškodený živelnými pohromami napr. požiarom, povodňami atď.

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

- neodbornou manipuláciou tovaru, t.j. tovar, ktorý bol zákazníkom otváraný (rozoberaný) v častiach, ktoré sú zabezpečené ochrannou skrutkou (farebne označenou, zvyčajne čiernou farbou), porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sa na výrobku nachádzajú.

9. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@hracky-playmobil.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 


TOPlist