Informácie

Najpredávanejšie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod www.hracky-playmobil.sk

A+M Juras s.r.o.,  Povstalecká cesta  14,  Banská Bystrica,  974 09

IČO: 50244574

IČ DPH: SK2120248273

DIČ: 2120248273

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo:  29492/S.

Kontakt:  telefón: +421 948 111 181

                 e-mailová adresa: juras@hracky-playmobil.sk

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") platia pre nákup v internetovom obchode Hračky-playmobil.sk, prevádzkovanom na internetovej adrese https://www.hracky-playmobil.sk  a uplatňujú sa výlučne na zmluvy uzatvorené cez tento internetový obchod.

Kupujúcim sa rozumie registrovaný/neregistrovaný užívateľ v internetovom obchode Predávajúceho, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať ponúkané produkty.

Kupujúci (objednávateľ) vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.


2. OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch a iných prospektoch sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených vo formulári pri vytváraní objednávky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky spoločnosťou A+M Juras s.r.o.. Záväznú objednávku zadá kupujúci tak, že vykoná objednávku v internetovom obchode Hračky-playmobil.sk s uvedením požadovaných údajov a v poslednom kroku procesu objednávky klikne na modré tlačidlo "Potvrďte objednávku s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a prípadne zmeniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Po odoslaní objednávky zašle internetový obchod Hračky-playmobil.sk kupujúcemu e-maily "Potvrdenie objednávky" a "Objednávka bola zaznamenaná" (na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke), ktorými potvrdí príjem objednávky a uvedie rekapituláciu objednávky. V jednotlivých, hlavne množstvom a cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. 

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke internetového obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre Kupujúceho potvrdená na základe otázky Kupujúceho.

Ceny uvedené v predaji cez internetový obchod, platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.

Pokiaľ nie je možné prijatú objednávku alebo jej časť splniť, bude Kupujúci kontaktovaný telefonicky alebo emailom Predávajúcim a dohodnú sa na ďalšom postupe.

Objednávky môže Predávajúci overovať telefonicky prípadne prostredníctvom e-mailu.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú iné podmienky odlišné od Všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.


3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné bezplatne zrušiť pred jej potvrdením Predávajúcim (pokiaľ je v stave „Objednávka zaznamenaná“), a to buď telefonicky alebo emailom najneskôr do 12:00 hod. daného dňa, pokiaľ bola objednávka uskutočnená v doobednajších hodinách. Pokiaľ bola objednávka zrealizovaná v poobedňajších hodinách, zrušenie objednávky je možné oznámiť do 12:00 hod. nasledujúceho dňa. Poprosíme, aby ste tak urobili v čo najkratšom možnom čase, aby nedošlo k ďalším nákladom (náklady na prepravu,...), ktoré v tomto prípade znáša Kupujúci.

Pri zrušení/storne objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky, meno a priezvisko, adresu bydliska a informáciu o objednávke.

Po odoslaní objednávky už nie je možné objednávku zrušiť/stornovať a je nutné postupovať podľa bodu 4. Všeobecných obchodných podmienok, Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar po odoslaní tovaru predávajúcim bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov (poplatok za odoslanie tovaru kupujúcemu, poplatok dopravcu za vrátenie tovaru predajcovi) pri neúspešnom doručení zásielky.

V prípade, že kupujúci už zaplatil zálohu, predávajúci mu túto zálohu vráti do 14 dní od zrušenia objednávky, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

V prípade, že Kupujúci zvolil pri vytváraní objednávky platbu vopred prevodom na účet Predávajúceho a platbu neuskutočnil najneskôr do 5 pracovných dní od vytvorenia, objednávka bude automaticky zrušená.


4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu na základe § 7 zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne alebo e-mailom) prostredníctvom vyplnenia formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý nájdete TU.

Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný (bez príslušenstva, návodu atď.), uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu alebo vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.) o hodnotu jeho opotrebenia alebo o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Tovar neposielať na dobierku. Odporúčame Vám tovar poistiť. Kúpnu cenu Vám zašle Predávajúci prevodom na Váš účet do 14 dní od doručenia všetkých náležitostí, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci (náklady na prepravu,...).

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode Hračky-playmobil.sk. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už prípadnú zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.


5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar môže Kupujúci platiť nasledovne:

- Na Dobierku - kupujúci za tovar zaplatí až pri preberaní tovaru od prepravnej spoločnosti.

- Bankovým prevodom - v tomto prípade kupujúci za tovar zaplatí vopred a to prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho, najneskôr však do 5 pracovných dní od vytvorenia objednávky.

Daňový doklad bude vystavený na zadanú Fakturačnú adresu. Tovar bude zaslaný spolu s daňovým dokladom na zadanú adresu dodania.

Viac informácií ohľadom platobných podmienok nájdete TU.


6. DODACIE PODMIENKY

Internetový obchod Hračky-playmoibl.sk doručuje tovar výlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru do iných členských štátov EÚ je možné len po dohode s predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu poplatku za poštovné pri doručovaní mimo územia Slovenskej republiky.

Objednávky sú spracované zvyčajne do 1-2 pracovných dní a následne nato sú vyexpedované prepravou, ktorú si zvolil kupujúci. Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom UPS. V prípade nedostupnosti tovaru na sklade predávajúceho je celková doba na doručenie tovaru na adresu kupujúceho približne 7-10 pracovných dní. V prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa, si predávajúci vyhradzuje právo tovar dodať do 15 pracovných dní, pričom o tejto skutočnosti informuje kupujúceho emailom alebo telefonicky. Predávajúci neručí za predĺženie dodania zavinené prepravnou spoločnosťou.

Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zasielateľskej spoločnosti. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene konkrétneho spôsobu doručenia, ktorá sa automaticky pripočítava k cene objednávky. Cena vygenerovaná internetovým obchodom po potvrdení objednávky je konečná.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar.

Predávajúci zabezpečuje spracovanie a dodanie objednávok len v pracovných dňoch.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim v lehote 30 dní odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 4 Všeobecných obchodných podmienok – Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodania:

- Slovenská pošta (doručenie do 3-4 pracovných dní od spracovania objednávky). 
- Kuriér (doručenie do 1-2 pracovných dní od spracovania objednávky)

Viac informácií ohľadom dodacích podmienok nájdete TU.

 

7. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.hracky-playmobil.sk je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o kúpe tovaru.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v internetovom obchode predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar predávajúcemu na adresu A+M JURAS s.r.o., Povstalecká cesta 14, 974 09, Banská Bystrica a vyplní reklamačný formulár, ktorý doručí predávajúcemu spolu s vadným tovarom a dokladom o kúpe tovaru (faktúra).

Reklamačný formulár je umiestnený na internetovej stránke predajcu, nájdete ho TU..

Postup pri reklamácii tovaru:

- kupujúci informuje predajcu o reklamácii tovaru buď e-mailom na info@hracky-playmobil.sk, alebo telefonicky na tel.číslo 0948 111 181, alebo prípadne písomne na adresu A+M JURAS s.r.o., Povstalecká cesta 14, 974 09 , Banská Bystrica,

- poškodený tovar kupujúci zabalí do balíka, v ktorom bude tovar zabezpečený proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu napr. nárazom (vyplnenie balíka obalovým materiálom),

- kupujúci priloží do balíka doklad o kúpe tovaru (faktúra) a vyplnený reklamačný formulár, v ktorom popíše druh a rozsah poškodenia daného tovaru,

- kupujúci zašle balík s daným tovarom a určenými dokladmi na adresu predajcu, ktorá je uvedená v prvej odrážke postupu pri reklamácii tovaru.

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s reklamovaným tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky horeuvedené podmienky.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok alebo výmena výrobku za nový výrobok. Predávajúci vystaví doklad o vyjadrení k reklamácii tovaru kupujúcemu a zašle ho spolu s tovarom (opravený, vymenený za nový alebo neopravený) na adresu určenú kupujúcim.

Nárok na uplatnenie záruky na poškodený tovar u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- uplynutím záručnej doby tovaru,

- nepredložením dokladu o kúpe tovaru,

- na tovar, ktorý bol poškodený živelnými pohromami napr. požiarom, povodňami atď.

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

- neodbornou manipuláciou tovaru, t.j. tovar, ktorý bol zákazníkom otváraný (rozoberaný) v častiach, ktoré sú zabezpečené ochrannou skrutkou (farebne označenou, zvyčajne čiernou farbou), porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sa na výrobku nachádzajú.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez týchto osobných údajov predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracovania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode www.hracky-playmobil.sk.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v potrebnom rozsahu (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu) a to na účely uvedené v druhom odseku bodu č.9. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo na webovej stránke v online režime internetového obchodu, v zákazníckej sekcii "Účet", ihneď po prihlásení alebo neskôr kliknutím na zákaznícky účet. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach  prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: 

Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

 

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@hracky-playmobil.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

10. COOKIES

Súbory "Cookies" sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu eshopu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, preferované zobrazovanie produktov, ďalšie nastavenia pri nakupovaní, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našho eshopu tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho eshopu bolo oveľa zložitejšie. Predávajúci používa cookies za účelom skvalitnenia svojich služieb.

Viac informácií ohľadom Cookies nájdete TU. 

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcimi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Všetky obrázky uverejnené na stránke majú informatívny charakter. Popis produktu sa zhoduje so zložením výrobkov.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.5.2016

Orgán dozoru:

Názov orgánu dozoru:  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Adresa orgánu dozoru:  Dolná 46, 974 00, Banská Bystrica 1

 

  


TOPlist